Klinikai Központ I.sz. Belgyógyászati Klinika

PhD témák

Dr. Tóth Kálmán

Dr. Halmosi Róbert

I. sz. Belgyógyászati Klinika

Az atherosclerosis folyamatának lassítása PARP-gátlókkal és scavenger molekulákkal

A cerebro- és cardiovascularis betegségek közös pathogenetikai alapja az atherosclerosis. Ismert, hogy mind az atherosclerosis kezdeti lépésének számító endothel dysfunctio kialakulásában, mind a folyamat progressziójában központi szerepet játszik az oxidatív sejtkárosodás. A scavenger hatású SOD-mimeticumok és természetes polyphenolok, illetve az antioxidáns hatású, de a jelátviteli folyamatokra is lényegi hatással bíró PARP-gátlók védő hatását kívánjuk vizsgálni az atherosclerosis kialakulásával szemben állatmodellben.

 

Dr. Tóth Kálmán

I. sz. Belgyógyászati Klinika

Oxidatív stressz hatása a vér és vérsejtek tulajdonságaira. Az antioxidánsok védő hatásának vizsgálata

Számos betegség kialakulásában játszik szerepet az oxidatív károsodás. Ezek a folyamatok a vérsejteket sem kímélik, így ha megfigyeljük a vérsejtek tulajdonságaiban bekövetkező változásokat, következtethetünk az oxidatív stressz mértékére. Legmarkánsabban a vörösvérsejtek deformálhatósága romlik, ezt filtrációval és ektacitometriával számszerűsítjük. Keressük az oxidatív károsodás modellezésére alkalmas egyéb paramétereket is. Ha az oxidációindukciót bizonyos anyagok jelenlétében végezzük, a károsodás részben kivédhető, így a modell segítségével az ilyen anyagok protektív antioxidáns hatását is mérjük.

 

Dr. Kenyeres Péter

I. sz. Belgyógyászati Klinika

Vörösvérsejt deformabilitás mérése ektacitometriával. Módszertani felvetések.

A hemoreológia a vér globális áramlási tulajdonságain felül az egyes alkotók egyedi tulajdonságait is vizsgálja. Az ektacitometria a vörösvérsejtek deformabilitásának jellemzésére alkalmas módszer. A mérés során meghatározzuk, hogy különböző, ismert nagyságú nyíróerők mekkora alakváltozást okoznak a sejteknél. Az eredményeket nem csak az intakt sejt fizikai tulajdonságai határozzák meg, hanem a sejtekkel való manipulációk okozta változások és a mérés körülményei is torzíthatják. A kutatás célja, hogy a módszertani csapdákat felderítsük. Olyan méréstechnikai sztenderdeket akarunk felállítani, melyek mellett az eredmények torzulása minimális. Emellett transzformációs eljárásokat is keresünk, melyek segítségével a különböző körülmények közt végzett mérésekből származó eredmények összehasonlíthatóak.

 

Péter Kenyeres MD, PhD

1st Department of Medicine

Erythrocyte deformability measurements with ektacytometry. Methodical pitfalls.

Hemorheology concerns both the global flow properties of blood and the unique properties of certain components. Ektacytometry is used to describe erythrocyte deformability. It measures the extent of deformation that various known stresses cause to cells. Results are not only affected by the physical properties of the intact cells but may be biased by changes due to manipulation with the cells and measurement circumstances as well. The study aims to uncover methodical pitfalls. We aim to set up measurement standards where bias of results is minimal. We also seek transformation methods to make results of measurements performed among different circumstances comparable.

 

 

 

Dr. Halmosi Róbert

 

I. sz. Belgyógyászati Klinika

PARP-gátlók, SOD-mimeticumok, illetve természetes polyphenolok hatásának vizsgálata kísérletes szívelégtelenség modellekben

A gazdaságilag fejlett országokban a szívelégtelenség prevalenciája egyre magasabb és a jelen terápiás lehetőségek mellett is magas a betegség mortalitása. Emiatt intenzív kutatások folynak újabb terápiás célpontok azonosítására. A szívelégtelenség modellezése patkányon különböző módszerekkel lehetséges. A LAD-ligatio regionális, isoproterenol subcutan alkalmazása pedig, diffúz subendocardialis myocardialis infarctust okoz, aminek hatására csökken a szív systoles funkciója. Nyomásterhelés miatt alakul ki szívelégtelenség spontán hypertenzív patkányokon, illetve aortaszűkítő beavatkozások (banding) után, ugyanakkor diffúz szívizom károsodást okozhatnak bizonyos cardiotoxicus vegyületek is, mint például az anthracyclin származékok. Meg kívánjuk határozni tehát, hogy a PARP-gátlók milyen molekuláris mechanizmussal képesek gátolni a krónikus szívelégtelenség progresszióját. Vizsgáljuk továbbá a scavenger hatású SOD-mimeticumok és természetes polyphenolok hatását szívelégtelenség modelleinkben, illetve ezen molekulák hatásmechanizmusát.

 

Dr. Halmosi Róbert

Dr. Pálfi Anita

I. sz. Belgyógyászati Klinika

PARP-gátlók hatásának elemzése cardiomyocyta sejtkultúrában, izolált szívperfúziós és in vivo coronaria ligációs modellen

Tanulmányozzuk, hogy egyes poli(ADP-ribóz) polimeráz gátló vegyületek milyen molekuláris mechanizmussal képesek a myocardium ischaemia-reoxigenizáció okozta károsodását kivédeni. A PARP-gátlók hatását cardiomyocyta sejtkultúrában (hidrogén-peroxid okozta oxidatív stressz), izolált szívperfúziós és in vivo coronaria ligációs modellen (ischaemia-reperfúzió okozta oxidatív stressz) fogjuk elemezni. Vizsgáljuk az így létrehozott oxidatív stressz hatását a myocardium energia metabolizmusára, a szív funkcionális teljesítményére, a kialakuló infarktus nagyságára, a fehérje oxidációra, valamint a lipid peroxidációra. A fenti kísérletek során nyert sejt-, illetve szövetminták Western blot analízisével vizsgálni kívánjuk a MAP-kináz rendszer (ERK, JNK, p38-MAPK), valamint a PI3K–Akt jelátviteli útvonal aktiválódását és az alkalmazott vegyületek erre gyakorolt hatását. Az ischaemia-reperfúzió által beindított gyulladásos folyamatokkal kapcsolatban az NF-B, Cox-2, iNOS enzimek működését és a gyulladásos citokinek felszabadulását vizsgálnánk a gyógyszeres kezelés vonatkozásában. Az intracelluláris jelátviteli folyamatok elemzése az említett oxidatív stressz modellekben a PARP-gátlók hatásmechanizmusának eddig még feltáratlan aspektusait világíthatja meg.

 

Dr. Tóth Kálmán

Dr. Késmárky Gábor

I. sz. Belgyógyászati Klinika

Hemoreológiai paraméterek alakulása klinikai betegcsoportokban. Diagnosztikai és prognosztikai megfontolások

A vér áramlási tulajdonsága, a vérsejtek jellemzői számos megbetegedés kapcsán eltérnek a normálistól; néha ezek a változások felelnek a tünetek előidézéséért, máskor csak kofaktorai a betegség kialakulásának. A hemoreológiai paraméterek értékes segítséget nyújthatnak a rizikóbecslésben és a differenciáldiagnosztikában. Laboratóriumunkban különböző betegcsoportok hemoreológiai felmérését végezzük (plazma és teljes vér viszkozitás, vörösvérsejt deformabilitás és aggregáció, vérlemezke aggregáció), a kapott eredményeket más klinikai paraméterekkel vetjük össze. Újonnan képzett mutatók, pl. a vér oxigénszállító kapacitását jellemző hematokrit/vérviszkozitás arány használhatóságát is vizsgáljuk.

 

 

 

 

Kálmán Tóth MD, PhD, ScD

Gábor Késmárky MD, PhD

1st Department of Medicine

Hemorheological variables in various diseases. Diagnostic and prognostic implications

Blood flow properties and blood cell characteristics can be altered in several diseases: they can provoke symptoms in a part of diseases or they can be co-factors in other ones. The haemorheological parameters could be valuable in risk stratification and diagnostics. In our laboratory haemorheological investigations are performed at various patient populations: plasma and whole blood viscosity, red blood cell aggregation and deformability, platelet aggregation are measured and they are analysed in respect of clinical parameters. The clinical usefulness of a novel variable, haematocrit and blood viscosity ratio characterising the oxygen carrying capacity of blood is evaluated.

 

Dr. Tóth Kálmán

Dr. Battyáni István

I. sz. Belgyógyászati Klinika

Radiológiai Klinika

Hemoreológiai paraméterek vizsgálata koszorúér betegségben és összefüggésük annak súlyosságával

Klinikai vizsgálatok kimutatták, hogy a klasszikus rizikófaktorok a hemoreológiai paraméterek romlását okozzák. Más szerzők szerint a kóros hemoreológiai paraméterek önálló kardiovaszkuláris rizikófaktorok.

Vizsgálatunkban a koronária betegség (CAD) és a hemoreológiai paraméterek közötti kapcsolatot szeretnénk elemezni. Iszkémiás szívbetegség közepes kockázata esetén a betegek koronária CT vizsgálaton esnek át, amellyel képesek vagyunk a koronária rendszerben lévő szűkületek számát és fokát meghatározni és ez alapján csoportokba sorolni (nincs szignifikáns szűkület, egy ér-, két ér- és három érbetegség). A koronária CT vizsgálat lehetőséget ad a koszorúerek teljes kálcium tartalmának kvantitatív meghatározására (ún. Agatson-score) is. Egészséges önkéntesektől (CT vizsgálat esetükben nem történik) és CAD betegektől a CT vizsgálat előtt vért veszünk rutin laboratóriumi (ionok, vese- és májfunkció, vérkép, plazma fehérjék, vércukor, lipidek, CRP) és hemoreológiai vizsgálatok (hematokrit, plazma és teljes vér viszkozitás, vörösvérsejt aggregáció és deformabilitás, trombocita aggregáció) céljából. E hemoreológiai paramétereket kívánjuk összehasonlítani az egyes csoportok között, továbbá korrelációt keresni a hemoreológiai paraméterek és az Agatson-score, valamint a CAD súlyossága között.

 

Dr. Tóth Kálmán

Dr. Mezősi Emese

I. sz. Belgyógyászati Klinika

Hemoreológiai változások endokrin betegségekben

A pajzsmirigy működészavarokban bekövetkező hemoreológiai változásokról ismereteink szórványosak. Hypothyreosisban a vérzékenység fokozódását, hyperthyreosisban a tromboembóliás események gyakoriságának emelkedését észlelték. A hyperthyreotikus állapotban bekövetkező halál oka az esetek 18%-ában pulmonális embolia. Jól ismert, hogy a kardiovaszkuláris és cerebrovaszkuláris mortalitás még szubklinikus hyperthyreosisban is jelentősen fokozódik. Ennek hátterében valószínűleg jelentős tényező a von Willebrand faktor, melynek szintje hyperthyreosisban emelkedik, hypothyreosisban csökken. Hyperthyreosisban a thrombocyta aggregáció fokozódását közölték. A közelmúltban az L-thyroxin direkt, non-genomikus thrombocyta aggregáció fokozó hatását is leírták. Célkitűzések: (i) a hemoreológiai paraméterek változásának részletes vizsgálata hyper- és hypothyreosisban, (ii) a pajzsmirigy hormonok thrombocyta funkcióra gyakorolt non-genomikus hatásának leírása, (iii) a terápiásan alkalmazott thrombocyta aggregáció gátló szerek hatását befolyásolja-e a pajzsmirigy funkció? A másik gyakori endokrin funkciózavar, amely egyértelműen fokozott kardiovaszkuláris mortalitással jár, a glükokortikoid túlsúly, annak endogén és exogén formája egyaránt. Az endotel működészavar mellett a reológiai paraméterek változásai kevéssé ismertek. A nagy dózisú, immunszuppresszív célú pulzatilis steroid kezelés jó modell lehet mind az akut, mind a krónikus hatások kimutatására. Célkitűzések: (i) hemoreológiai vizsgálatok endogén Cushing szindrómában (ii) különböző, terápiásan alkalmazott glükokortikoidok direkt hatásának in vitro vizsgálata egészségesek reológiai paramétereire (iii) nagy dózisú, pulzatilis methylprednisolon kezelésben részesülő betegek reológiai változásainak követése.

 

 

 

 

Dr. Tóth Kálmán

Dr. Szabados Eszter

I. sz. Belgyógyászati Klinika

A fizikai tréning szerepe kardiológiai rehabilitáció során

A kardiológiai rehabilitáció összehangolt, sok felszínen zajló tevékenység, amelynek legfőbb célja a szívbetegek fizikai, lelki és szociális funkcióinak optimalizálása, a háttérben zajló érelmeszesedési folyamat stabilizálása, kifejlődésének lassítása, vagy esetenként annak visszafordítása, amely tevékenységek révén csökken a megbetegedések száma és a halálozás. Számos vizsgálat igazolta a kardiológiai rehabilitáció fontosságát, melynek alappillére az egyénre szabott fizikai tréning. A megfelelő fizikai aktivitás fenntartása, a független életvitel, a jó életminőség biztosítása nagyon fontos a betegek számára. Ugyanakkor a jól felépített fizikai tréning a kardiovaszkuláris rizikó csökkentésében, az iszkémiás szívbetegség szekunder prevenciójában is igazoltan hatékony. A szívelégtelen betegek fizikai teljesítőképessége ismerten rossz. Ugyanakkor egyre több adat mutatja, hogy az egyénre szabott, rendszeres fizikai tréning javítja a szívelégtelen betegek életminőségét, terhelhetőségét, mortalitását.

Vizsgálatunk célja ambuláns és osztályos kardiológiai rehabilitációban résztvevő iszkémiás szívbetegeink körében a fizikai tréning hatásainak felmérése az erőnlétre, terhelhetőségre, a kardiovaszkuláris rizikófaktorokra és a kardiovaszkuláris események előfordulására. Kutatni szeretnénk továbbá a fizikai tréning hatását egyes laboratóriumi és rheológiai paraméterekre, a betegek pszichés és mentális státuszára.

Szívelégtelenségben tervezzük az aerob mozgás, a rezisztencia tréning és az elektromos izomstimulálás összehasonlítását a betegek életminőségére, fizikai teljesítőképességére, pszichés és mentalis állapotára, hospitalizáció alakulására és egyes laboratóriumi paraméterek változására. 

 

Dr. Szabados Eszter

I. sz. Belgyógyászati Klinika

Pszichés tényezők szerepe kardiológiai rehabilitáció során

Az orvostudomány az ókortól fontos szerepet tulajdonít a lelkiállapot és az egészség összefüggéseinek. A depresszió a civilizált országokban vált központi egészségügyi problémává. Az elhízás, dohányzás, kóros alkoholfogyasztás, alvászavar, krónikus fáradtság, drogfogyasztás hátterében a legfontosabb közös tényezô az érzelmileg negatív lelkiállapot, a reménytelenség élménye, a szorongás és a depresszió. Az elmúlt évek során számos közlemény számolt be a szorongásos és depressziós betegek körében észlelhető fokozott kardiovaszkuláris morbiditásról és mortalitásról. Mind major, mind minor depressziós esetekben a kardiovaszkuláris betegségek súlyosabbak, az ismételt szívinfarktus gyakorisága és a szív eredetű halálozás szignifikánsan magasabb. A depresszió tünetei igen változatosak. A betegek legtöbbször fáradtak, fásultak, reménytelenséget, tehetetlenséget éreznek, önbecsülésük alacsony, életüket kilátástalannak, üresnek látják. Gyakoriak az alvászavarok, a chronicus fájdalmak, a halállal kapcsolatos gondolatok. A hangulati zavarok, szorongás, depresszió felismerése és kezelése alacsony a kardiológiai betegek körében. A kardiológiai rehabilitáció kiváló alkalom a pszichés status felmérésére és a megfelelő pszichológiai interventio vagy szükség esetén a gyógyszeres kezelés megkezdésére.

Vizsgálatunk célja kardiológiai rehabilitációban résztvevő betegeink körében a hangulati zavarok és depressziós állapotok gyakoriságának felmérése, valamint a pszichológiai interventio és kardiológiai rehabilitáció hatásainak vizsgálata a betegség kimenetelére. Kutatni szeretnénk továbbá lehetséges patomechanismusokat, mely a depresszió és a fokozott kardiovaszkuláris rizikó kapcsolatát magyarázza a fent említett magatartászavarok mellett, mint pl. az emelkedett szerotonin szinthez társuló esetleges hemoreológiai változások.

 

Dr. Késmárky Gábor

I. sz. Belgyógyászati Klinika

A végtagok vér- és oxigén ellátását befolyásoló tényezők perifériás ütőérbetegségekben

A perifériás ütőérbetegségek a népesség jelentős hányadát érintik, ugyanakkor e betegek helyes szekunder prevenciós és tüneti kezelése nagy mértékben elmarad más érbetegek ellátásához képest. Ezért célunk a hagyományos rizikófelmérésen és a klinikai diagnózis felállításán túl az életminőség javításának és a végtag megmentésének érdekében a végtagok vér- és oxigén ellátását befolyásoló tényezők felmérése a kardiológiai és angiológiai diagnosztika eszközeinek, a hemoreológiai paraméterek és a szöveti oxigéntenzió mérésének segítségével. Megvizsgáljuk azt is, hogy a különböző gyógyszeres és nem gyógyszeres eljárások miként befolyásolják e paramétereket.

 

Gábor Késmárky MD, PhD

1st Department of Medicine

Investigation of variables affecting blood and oxygen supplementation in peripheral arterial diseases

A significant part of the population suffers from peripheral arterial diseases but the awareness of these diseases is much lower, the secondary prevention and even the symptomatic treatment are inappropriate frequently compared to the vascular disorders. Therefore we are aiming to investigate those factors which can affect the blood and oxygen supplementation of the extremities performing cardiological, angiological, haemorheological and tissue oxygen tension examinations in order to be able to salvage the limbs and improve life quality. We examine the effects of the various pharmacological and non-pharmacological therapies on these variables and limb survival.

 

Dr. Kenyeres Péter

I. sz. Belgyógyászati Klinika

Malignus hematológiai betegségek hemoreológiai vonatkozásai

A malignus hematológiai betegségekben valamely sejtalkotó klonális elszaporodásával, míg más sejtvonalak szuppressziójával állunk szemben. A vér összetétele drasztikusan eltérhet az egészségestől, ami makro- és mikrocirkulációs következményekkel is járhat. A terápiás módszerek a kórosan magas sejtszámok csökkentését, illetve az alacsonyak pótlását célozzák. Vizsgálni kívánjuk a betegség lefolyásának valamint az alkalmazott terápia hemoreológiai hatását. Vizsgáljuk, milyen segítséget nyújthatnak a hemoreológiai módszerek az egyes szövődmények rizikóbecslésében, a terápia effektivitásának meghatározásában, vagy a terápia ütemezésének felállításában.

 

Péter Kenyeres MD, PhD

1st Department of Medicine

Hemorheological aspects of hematological malignancies

Hematological malignancies are accompanied with the clonal over-proliferation of a blood component and the suppression of others. The composition of blood may be drastically different from that of the healthy one that may lead to macro- and microcirculatory consequences. Therapeutic methods aim to reduce pathologically high cell numbers and substitute scarce ones. We aim to study the hemorheological consequences of the diseases and applied therapies. We investigate what support hemorheological methods may provide in the assessment of risk for certain complications, in the evaluation of the effectiveness of therapy or in scheduling therapy.

 

Dr. Tóth Kálmán

Dr. Márton Zsolt

I. sz. Belgyógyászati Klinika

Hemoreológiai paraméterek jelentősége kritikus állapotú betegek esetében

A vér reológiai tulajdonságai alapvető szerepet játszanak a szöveti oxigenizáció biztosításában, ezáltal a szövetek, szervek működésében. Megváltozott hemodinamikai viszonyok esetén a hemoreológiai paraméterek szerepe különösen hangsúlyossá válik. A vér folyási tulajdonságainak változása kóros perfúziós nyomások esetén alapvetően módosíthatja az egyes szervek vérellátását, ezáltal jelentős hatással lehet különböző szervek működésére. A vitális funkciókra kifejtett hatásuk révén a reológiai tényezők jelentősen befolyásolhatják a betegek túlélési esélyeit, a gyógyulás folyamatát és az esetleges maradandó károsodások kialakulását. Intenzív osztályon kezelt betegek esetében tervezzük vizsgálni a reológiai paraméterek összefüggéseit klinikai paraméterekkel, az állapot súlyosságát jelző mutatókkal, illetve a betegség kimenetelével. Tanulmányozni kívánjuk a reológiai paraméterek változásainak hatását a kórlefolyásra.

 

 

 

 

Dr. Halmosi Róbert

Dr. Habon Tamás

I. sz. Belgyógyászati Klinika

A myocardialis remodellingben szerepet játszó jelátviteli faktorok vizsgálata in vitro és izolált szívperfúziós modellben

Tanulmányozzuk, hogy a krónikus stressz hatására bekövetkező myocardium átépülésben szerepet játszó főbb jelátviteli faktorok (MAP-kináz rendszer, PI3K–Akt-1, Jak/STAT, ...) aktivitásának befolyásolása milyen hatással bír az oxidatív sejtkárosodás kialakulásával szemben. Munkánk során a fenti faktorok gátlószereit adva vizsgáljuk a sejtek oxidatív károsító noxákkal (hidrogén-peroxid, ischaemia-reoxigenizáció) szembeni védekezőképességének változását cardiomyocyta sejtkultúrán. Emellett izolált szívperfúziós kísérletek során vizsgáljuk a fenti faktorok modulálásának hatását a myocardium energia metabolizmusára, a szív funkcionális teljesítményére, a kialakuló infarktus nagyságára, illetve az oxidatív sejtkárosodás egyéb markereire. A fenti kísérletek során nyert sejt-, illetve szövetminták Western-blot analízisével vizsgálni kívánjuk a többi jelátviteli út foszforiláltsági szintjének változásait. Az intracelluláris jelátviteli folyamatok elemzése az említett oxidatív stressz modellekben a remodelling folyamatának eddig még feltáratlan aspektusait világíthatja meg.

 

Dr. Koltai Katalin

I. sz. Belgyógyászati Klinika

A kóros glükóz anyagcsere hemoreológiai paraméterekre és a trombocita aggregációra kifejtett hatásainak vizsgálata

A reológiai faktorok és a fokozott trombocita aggregabilitás szerepe ismert a diabeteses mikro-és makroangiopátia kialakulásában. A diabétesz hemoreológiai következményeinek fontos meghatározója a megfelelő vércukor-beállítás. Összefüggést találtak a vércukor-kontrollt jellemző paraméterek, a fibrinogén szint és a vörösvérsejt aggregáció között. A fibrinogén szint összefügg az inzulin rezisztenciával is. A fibrinogén fokozottan kötődik a GPIIb-IIIa receptorokhoz diabéteszesekben, és esetükben magasabb az aktiváció-függő adhéziós molekulákat, mint az aktivált GP IIb-IIIa-t, lizoszomális Gp53-t, trombospondint és P-szelektint expresszáló trombociták aránya. A plazma fibrinogén szint szintén emelkedett diabétesz esetén. A trombociták életideje csökken diabéteszben, ami hozzájárulhat ahhoz a megfigyeléshez, hogy cukorbetegekben csökken a trombocita aggregáció gátlók, mint az aszpirin vagy a clopidogrel hatásossága. Vizsgálataink során a kóros glükóz anyagcsere hatásait kívánjuk vizsgálni a reológiai faktorokra és a trombocita aggregációra különböző antidiabetikus terápiák mellett.

 

Katalin Koltai MD, PhD

1st Department of Medicine

Effects of impaired glucose metabolism on hemorheological parameters and platelet aggregation

Rheological factors and increased platelet aggregation are convincingly implicated in the development of micro- and macrovascular diseases associated with diabetes mellitus. Glycemic control seems to be a major factor  to  determine the hemorheological consequences of diabetes. Positive associations have been found between parameters of glycemic control, fibrinogen levels and red blood cell aggregation; fibrinogen levels are also correlated to insulin resistance. The binding of fibrinogen to the GP IIb-IIIa receptor is increased in diabetic patients, and they also have a higher ratio of platelets expressing activation-dependent adhesion molecules such as activated GPIIb-IIIa, lysosomal Gp53, thrombospondin and P-selectin; plasma fibrinogen levels are also increased in diabetes. Platelets may interact with glycosylated low density lipoproteins, von Willebrand factor or immune complexes, and platelet turnover may be shortened in diabetes, thereby contributing to the observation that antiplatelet agents such as aspirin and clopidogrel have a diminished effect in these patients. We aim to study the effects of impaired glucose metabolism on hemorheological parameters, platelet activation and aggregation in patients treated with different antidiabetic regimens.

 

 

 

 

Dr. Tóth Kálmán

Dr. Battyáni István

I. sz. Belgyógyászati Klinika

Radiológiai Klinika

Szuper-paramágneses gyógyszerszállító platform kifejlesztése

A cél, olyan platform kifejlesztése, ami potenciálisan használható a szöveti plazminogén aktivátor vagy egyéb thrombolitikus hatóanyagok célzott vérröghöz történő szállítására. A nanopartikulumok magját szuper-paramágneses vas oxid alkotja. A kutatás folyamán fluorescensen jelölt nanopartikulumok szintetizálása, ami lehetővé teszi a partikulumok in vivo és in vitro nyomon követését. A nanopartikulumok fiziológia-kémiai viselkedésének vizsgálata, úgymint méret, alak, PDI, Zéta-potenciál és stabilitás mérése egymást követő napokon, valamint a partikulumok hatóanyag tartalmának meghatározása. A nanopartikulumok trombus oldó kapacitásának vizsgálata in vitro áramlási és statikus környezetben. Ex vivo módon egyforma vérrögök szintézise a kísérletekhez. Partikulumok viselkedésének vizsgálata váltakozó mágneses tér jelenlétében, a vérrögök lizisének nyomonkövetése, a lysis hatásosságának megítélése „magasabb” hőmérsékleten. Egér és sertés ferriklorid artériás sérülés modell fejlesztése, a partikulumok tesztelése in vivo körülmények között, intravital mikroszkóp segítségével. In vivo környezetben a mágneses tér hatásának vizsgálata, a partikulumok külső mágnes általi célbe jutattásának tesztelése.

 

Kálmán Tóth MD, PhD, ScD

István Battyáni MD, PhD

1st Department of Medicine

Department of Radiology

Development of super-paramagnetic drug delivery platform

Develop and optimizing a nanocarrier platform which is suitable for targeted delivery of tPA and other potential thrombolytic drugs using iron oxide core. Developing an alternative protocol for synthetizing labeled nanoparticles to follow up the thrombus lysis at in vitro and in vivo environment Performing the sufficient physical-chemical characterizations such as measuring size, shape, Zeta-potential, stability, calculating the loaded amount of drug into the particles Testing the NPs in in vitro environment with and without flow. Developing a method for making identical thrombus (mouse, pig, human) in ex vivo environment Introducing the NPS into an alternative magnetic field for testing their behavior, measuring the lysis efficiency and time with heating effect. Developing a mouse and pig ferric chloride arterial injury model and testing the NPs in in vivo environment using intravital microscopy technique. Performing the remote guidance of NPs via external magnetic fields.

 

Dr. Szabados Eszter

I. sz. Belgyógyászati Klinika

Komplex életmód váltás hatásainak vizsgálata kardiológiai rehabilitáció során

Az utóbbi néhány évtized során, az optimális farmakológiai terápiáknak, a modern revaszkularizációs eljárásoknak és preventív stratégiáknak köszönhetően a fejlett országokban bekövetkező CV megbetegedések miatti halálozás csökkent, de világszerte továbbra is vezető halálok maradt.

Az ESC és az AHA/ACC által kiadott ajánlások alapján az életmódváltásnak sarkalatos szerepe van az egészséges egyének primér prevenciójában csak úgy, mint a CV eseményen már átesett betegek szekunder prevenciójában.

Kutatásunk célja vizsgálni a komplex életmód váltás hatását a betegek fizikai teljesítőképességére, pszichés jólétére, a különböző biomarkerekre és a gén expresszióra. A komplex program főbb összetevői a fizikai tréning, a helyes táplálkozás, a stressz oldó technikák elsajátítása, egyéni és csoportos pszichoterápia, és komplex beteg edukáció. A vizsgálat célcsoportja lehet már kardiovaszkuláris eseményen átesett betegek csoportja (szekunder prevenciós csoport), vagy számos rizikótényezővel bíró, de kardiovaszkuláris eseményen még át nem esett betegek csoportja (primer prevenciós csoport).

A szokásos „rutin” vérvizsgálatok mellett (pl. lipidek, vércukor, húgysav, vérkép) citokin (pl. TGF-béta, IL-10, TNF-alfa, IL-6, adiponectin) szint meghatározás, DNS analízis és reológiai vizsgálatok történnének. A szívben lévő oxidatíve sejtkárosodás egyik markere a 8-OH guanozin képződése, az elpusztult és a metabolizmus során a sejtekből kikerült 8-OH guanozin információt ad a szívkárosodásra. További információt adhat a vérbe kikerült szív eredetű DNS telomer hosszának a meghatározása. A vérben keringő leukociták lenyomatát adhatják a szívben lejátszódó folymatoknak, tekintettel arra, hogy a szíven átfolyó vér érzékeli, ha a szívben emelkedett oxidatív stressz vagy egyéb káros folyamatok zajlanak. A vérbe kikerült szabadgyökök, vagy interleukinok, kemokinek és egyéb regulátorokon keresztül megváltozik a leukociták gén expressziós profilja. Mostanra lehetővé vált, hogy a leukociták gén expressziós változásait közel teljes égészében megérthessük egy új típusú „high-through-put” DNS szekvenáló technikával, a mRNS profil meghatározásával.

 

Prof. Dr. Bajnok László

I. sz. Belgyógyászati Klinika

Hemoreológiai változások metabolikus szindrómában

A metabolikus szindróma (MS) öt összetevő − az elhízásra jellemző haskörfogat fokozódás, alacsonyabb HDL-C, magasabb triglicerid szint, emelkedett vércukor és / vagy vérnyomás – közül legalább három társulása egy egyén esetében. A háttérben inzulinrezisztencia, proinflammatórikus és protrombótikus eltérések állnak és sokszor egyéb laboratóriumi eltérések is kimutathatóak, így az emelkedett húgysav szint. Gyakoribb a policisztás ovárium szindróma és nem alkoholos zsírmáj is.

Az irodalomból ismert, hogy MS-ben emelkedett a fibrinogén szint, a vér és plazma viszkozitás, illetve vörösvértest (vvt) aggregabilitás, miközben csökkent a vörösvérsejt deformabilitás. A vvt aggregációs index magasabb volta mellett rövidebb időt igényel az vvt-k aggregálódása, míg a képződött vvt rouleaux felbontásához nagyobb nyírási sebesség szükséges. A MS-re jellemző paraméterek számának növekedésével összefüggésben változnak a reológiai paraméterek, különösen a fibrinogén, a korrigált a vér viszkozitás, a plazma viszkozitás és a vvt aggregáció mértéke. Bár számos vizsgálat ellenére sem egyértelmű jelenleg a hemoreológiai változások és a MS egyes komponenseinek kapcsolata, úgy tűnik, hogy mind a fibrinogén, mind a triglicerid szint önálló meghatározója a plazma viszkozitásnak és vvt aggregációs készségnek, míg a vörösvérsejt deformabilitás és aggregálhatóság a vércukorral áll kapcsolatban, a vér viszkozitás pedig a hasi elhízással.

Továbbá: a MS kimutatható protrombótikus megnyilvánulásaihoz tartozik a fokozott plazma alvadékonyság, a csökkent fibrinolízis, az endothel csökkent tromborezisztenciája, valamint a vérlemezke hiperaktivitás (beleértve az aggregációgátlókra adott vártnál kisebb választ). A MS-ben feleslegben felszaporodott VLDL és maradék lipoprotein közvetlenül aktiválhatja a vérlemezkéket és a koagulációs rendszert, illetve fokozza a PAI-1 gén expresszióját. Mindez lényegileg járulhat hozzá az MS fokozott tromboemboliás és aterotrombotikus kockázatához.

A hemoreológia alábbi kérdései azonban kevéssé tisztázottak.

1.            A MS összetevői nélküli, inzulin érzékeny, „metabolikusan egészséges” elhízottak esetleges eltérései.

2.            A súlycsökkenés és fizikai fittség javulásának hatása az egyes paraméterekre.

3.            A zsírszöveti humorális tényezők, így adipokinek szintjei és azok változásának összefüggései.

4.            Társuló diabétesz esetén a glikémiás kontroll minősége.

 

A fenti kérdéseket elhízott, súlycsökkentés iránt elkötelezett egyéneken kívánjuk vizsgálni. A tervezett betegpopuláció komorbiditásainak, így a diabétesznek a vizsgált paraméterekre gyakorolt esetleges hatását kitüntetett figyelemmel kívánjuk elemezni.

 

 

 

Prof. Dr. Tóth Kálmán,

Dr. Kenyeres Péter

I. sz. Belgyógyászati Klinika

Transztelefonikus EKG (TTEKG) elektív esetek retrospektív feldolgozása

Téma: Retrospektív multicentrikus vizsgálat, amiben a kijelölt időtartamban analizáljuk a centrumokba érkezett betegek panaszait és primer, panaszmentes állapotban készített EKG adatait, ismert rizikófaktorait, majd a referencia EKG-kat összevetjük a panaszok során küldött TTEKG jelekkel.

Primer végpont: a kardiológus szakorvos által a fenti információk alapján értékelt TTEKG segítségével elérhető diagnosztikus pontossági mutatók javulása.

Szekunder végpont: A kezelési stratégiák és beteg utak változása. A rendszer segítségével elérhető eü. költségnyereség (cost-benefit) igazolása.

Betegbevonási időtartam 2 év

A vizsgálat célja: a TTEKG diagnosztikát segítő szerepének igazolása az aktuálisan panaszmentes, de rendszeres és releváns kardiális panaszokkal jelentkező betegek esetében. A módszer költséghatékonyságának vizsgálata.

 

 

 

Dr. Tibold Antal

Foglalkozás-egészségügyi és Munkahigiénés Központ

Az egészségi állapot munkaképességre gyakorolt hatásának vizsgálata

A munka, mint anyagi és társadalmi haszonnal járó tevékenység, érték. Lehetőségeit az egyén munkavégző képessége határolja be. Elvesztése, vagy megváltozása önmagában is traumatikus élmény, az egyén fizikális, pszichés, társadalmi életlehetőségeire, továbbá öndefiníciójára és önértékelésére is igen nagy hatással bír. Amennyiben tehát valakinek módja és lehetősége van az értékteremtő munkavégzésre, az anyagi biztonságon túl számos egyéb értéket is létrehoz.

A munkaképesség megváltozása több hatás eredőjeként következhet be. Oka lehet természetes folyamat, úgymint az öregedéssel járó fiziológiai változások. Jellemzően munkaképesség csökkenést okoznak olyan, a morbiditási statisztikákban felülreprezentált betegségek, mint a mozgásszervek megbetegedései, valamint a szív- és érrendszeri betegségek.

A munkaképesség komponenseinek objektív vizsgálatára alkalmas az ErgoScope munkaszimulációs rendszer. Az ErgoScope rendszer képes különböző munkahelyek munkakörnyezeti sajátosságainak szimulálására, ahol is az egyes munkahelyeken a vizsgálandó személyeknek különböző feladatokat kell elvégezniük speciális mérőeszközök segítségével. A rendszer a mérések (statikus/dinamikus erőmérés, ülve végzett munkák vizsgálata, helyben, egész testtel végzett mozgások vizsgálata, fiziológiai vizsgálatok, úgymint: EKG, testhőmérséklet, légzés és vérgáz analízis) eredményeit kép formájában, szabványos DICOM felületeken, a szerver munkaállomáson futó PACS rendszer tárolja és archiválja. A rendszer mérési eredményei és összehasonlító vizsgálata lehetővé teszik a vizsgált személy számára a neki leginkább megfelelő munkakörbe/munkakörülmények közé történő biztonságos visszatérést.

Kutatásunk célja a munkavégző képesség, illetve változásának vizsgálata kiemelten az alábbi esetekben:

a.)          Az idős életkor sajátosságainak vizsgálata. A munkaképesség objektív összehasonlítása korcsoportonként, a korral járó változások számszerűsítése. Célunk szakszerű ajánlások megfogalmazása az időskori munkavégzés elősegítésére, valamint a munkakörülmények optimalizálására.

b.)          Rehabilitáció és szakszerű gondozás hatásai a szív- és érrendszeri megbetegedések manifesztálódása okozta munkaképesség változásokra.

-              Vizsgálni tervezzük a kardiológiai események okozta munkaképesség változást, összevetve a kardiológiai rehabilitációs kezelés előtt és után tapasztalható állapotot.

-              Vizsgálni tervezzük a stroke történések okozta munkaképesség változást, összevetve a neurológiai rehabilitációs kezelés előtt és után tapasztalható állapotot.

Mindkét betegcsoport esetben célunk a rehabilitációs kezelés előtti és utáni állapotban tapasztalható objektív, munkaképességet meghatározó paraméterek összevetése. A vizsgálat célja a kezelések manifeszt hatásainak kvantitatív meghatározása, protokoll kifejlesztése a kezelés egyéni hatékonyságának mérésére, valamint ajánlások kidolgozása a további foglalkoztatással kapcsolatosan.

 

Dr. Kenyeres Péter

I. sz. Belgyógyászati Klinika

Súlyos állapotú betegek folyadékháztartásának invazív és non-invazív monitorozása

A súlyos állapotú betegek kezelése során az infúziós és diuretikus terápia révén erőteljesen beleavatkozunk a szervezet folyadékháztartásába, a beteg túlhidrálása és exsiccálása egyaránt előfordulhat. A folyadékegyensúly, folyadéktöltöttségi viszonyok megbízható monitorozása fontos, ám nehezen megoldható feladat. Az összfolyadék-egyensúlyon túl fontos a vízterek közti megoszlás ismerete is (pl. haramdik folyadéktérbe (oedema, hydrothorax, ascites) vizet vesztő, ám intravaszkulárisan hypovolaemiás betegek esete). Kutatásunk célja több non-invazív és invazív módszerrel nyerhető információk integrálásával, összehasonlításával egy biztosabb módszer kifejlesztése. Ilyen módszerek az általános folyadékbevitel és ürítés; az elektrolit bevitel és ürítés, test elektrolit szintek vizsgálata; hemorheologiai paraméterek változása; echocardiographiás paraméterek (vena cava inferior tágasságváltozás); vérnyomás/artériás nyomásgörbe monitorozása; impedancia kardiográfia; testösszetétel analizátor; invazív hemodinamikai monitorozás (PiCCO).

A folyadékmonitorozást különböző betegcsoportokban tervezzük elvégezni. Kiemelt figyelmet kívánunk fordítani két betegcsoportra, ahol a fenti folyadékeltolódás gyakran előfordul: a septicus, valamint a szívelégtelen betegekre. Célunk a különböző terápiás beavatkozások hatásának lemérése is, mint infúziós kezelés (kolloid, krisztalloid, glukóz), diétás folyadékrestrikció vagy bevitel, diuretikus terápia, folyadéklebocsátás, vasopressor kezelés, inotróp kezelés (katecholaminok, levosimendan), intermittáló, illetve folyamatos ultrafiltrációs kezelés. Vizsgálni szeretnénk, hogy a beavatkozások hatására létrejött folyadéktérváltozások miként korrelálnak a beteg klinikai állapotának változásával.