Onkoterápiás Intézet

Onkológiai munkacsoportok

Onkológiai munkacsoportok (Onkoteam-ek) a Pécsi Tudományegyetem Orvosi Karán

Meghatározás: A daganatos beteg további kivizsgálását, és a terápiás terv felállítását meghatározó „multi-diszciplináris” orvosi munkacsoport ill. bizottság.

Tagjai: A daganat lokalizáció szerinti sebész (nőgyógyász, gégész, urológus, idegsebész stb.), daganat specifikus „belgyógyász” szakorvos (pl. bőrgyógyász, gasztroenterológus, hematológus, tüdőgyógyász stb.), klinikai onkológus és sugárterápiás szakember, és elérhető patológus illetve radiológus szakorvos.

A bizottsági ülések a szakma számára nyitottak, ezeken részt vehetnek más szakorvosok, rezidensek, szakvizsgára készülők, tanulmányi célból előzetes egyeztetés alapján medikusok.

A megbeszélések a külvilág felé zártak, más fórumról csak a bizottság engedélyével jelenhetnek meg.

Tisztségviselők: Elnök, és titkár, az elnök a felelős a teljes onkoteam-et érintő ügyekért, illetve dönthet az orvosi vagy jog szempontból nem egyértelmű esetekben, a titkár pedig figyelemmel kell, hogy kísérje a megfelelő működést, illetve felelős az adminisztratív teendőkért.

Feladat: A további szükséges vizsgálatok meghatározása (szövettani mintavétel, staging stb.), és a terápiás terv felállítása. Az utóbbinak a kezelés sorrendjét, formáját (radikális vagy konzervatív műtét, besugárzás, intervenciós radiológia, kemoterápia, hormon terápia, biológiai terápia stb.), irányultságát, gyógyító vagy tüneti jellegét kell tartalmaznia, de nem kell részletesen leírnia a műtét pontos típusát, a kezelési paramétereket, sugárterápiás dózisokat, technikát, gyógyszeres dózisokat, de például már lehetőség szerint tartalmaznia kell a javasolt gyógyszercsoportot, vagy gyógyszeres kombinációt. Szintén szerepelhet a döntésen a további rehabilitációs forma is.

Formái: Preoperatív vagy posztoperatív onkoteam. Az előbbi esetben citológiailag, szövettanilag igazolt daganatos megbetegedés esetében már a sebészeti beavatkozás előtt meghatározzuk a részletes terápiás tervet, az utóbbi esetben pedig a végleges szövettan birtokában döntjük el a további onkológiai ellátást.

Az egyetemi-klinikai közös onkoteam-en kívül felállítható az ellátási területhez tartozó más kórházakkal (BMK, Szekszárd) közös orvosi munkacsoport, illetve kifejezetten onkológiai profilú részlegeken (pl. onkohematológia) belső klinikai-intézeti onkoteam.

Tekintettel a teljesen speciális onko-hematológiai és gyermek-onkológiai szakmára és kezelésekre, itt teljeskörű onkológiai munkacsoport felállítása egyelőre nem tervezett, a sugárterápiás szakember megjelenhet az osztályos belső megbeszéléseken, illetve a szakmai döntés alapján konzíliumot vállalhat.

Onkoterápiás Intézeti Onkoteam: Az interdiszciplináris onkológiai munkacsoport döntését illetve javaslatát követően ismételt szakmai megbeszélés kemoterápiás és sugárterápiás szakemberek részvételével. A terápiás döntésnek itt már tartalmaznia kell a javasolt gyógyszercsoport, illetve gyógyszer nevét, lehetőség szerint dózisát, tervezett ciklusok számát, illetve a sugárterápiás dózist és legfontosabb besugárzási paramétereket.

Mindenképpen szükséges az ún. belső, „megerősítő” onkoterápiás onkoteam megbeszélés elvégzése a következő esetekben: 1. Bármilyen célú kemoterápia illetve biológiai terápia, 2. Hormonterápia az elsődleges ellátás során, 3. Teljes dózisú postoperatív vagy definitív sugárkezelés, teljes vagy közel teljes dózisú reirradiatio.

Időpont: Hetente 1x elérhető kell, hogy legyen az onkoteam, meghatározott napon, időpontban és helyen. Ritkábban előforduló daganat típusoknál (pl. lágyrész daganatok, endokrin tumorok stb.) 2hetente, vagy alkalomszerűen is összehívható a bizottság.

Cél: Gyakorlatilag valamennyi daganatos betegnél a kivizsgálási és terápiás terv közös meghatározása, és erről pontos dokumentáció, onkoteam javaslat elkészítése. Ezen előzetes közös kezelési tervezet meghatározás alól természetesen kivételt képezhetnek a sürgősségi esetek ill. műtétek, de ilyenkor is mindenképpen javasolt az utólagos onkológiai bizottsági bemutatás.

Bizonyos rutinszerű műtéti beavatkozásoknál illetve még nem ismert szövettan esetén a műtéti ellátás megelőzheti az onkoteam bemutatást, azonban ezen esetekben az elnök és munkacsoport előzetes elvi állásfoglalása szükséges (például megegyezés szerint a gasztrointesztinális munkacsoportban a colon tumoroknál posztoperatív, a többi lokalizációban a preoperatív bemutatás a célszerű). A sebészeti beavatkozás után, illetve a végső szövettan birtokában azonban ilyenkor is feltétlenül szükséges az onkológiai megbeszélés (ld. posztoperatív onkoteam). Alapvető tétel az, hogy azon megbetegedéseknél, ahol a neoadjuváns onkológiai kezeléseknek nagy a jelentősége, illetve a gyakorlata (pl. rectum daganatok), ott mindenképpen a preoperatív megbeszélés javasolt.

Ebből a tételből kiindulva, illetve az előzetes pécsi gyakorlatnak megfelelően az emlődaganatoknál preoperatív onkoteam megbeszélés történik (és miután a műtét alternatívája a neoadjuváns kemoterápia lehet csak, ezért a sugárterápiás szakorvos fizikai jelenléte nem feltétlenül kötelező).

Egy-egy beteg a kivizsgálás eredményének megváltozása kapcsán vagy kiújult betegség esetében többször is részt vehet „onkoteam-en”. Jelentős terápiás változtatás (szándéka) esetén szintén célszerű az ismételt bemutatás.

Az onkoteam megbeszélés nagyon fontos, hogy az elsődleges ellátás során megtörténjen, hiszen a beteg további sorsát, gyógyulási esélyét alapvetően a primer ellátás korszerűsége határozza meg. Ismételt, vagy palliatív kezeléseknél sokszor már elégségesek a belső, szűkebb értelemben vett onkológiai megbeszélések, de amennyiben még alternatíva lehet még palliatív műtét vagy intervenciós radiológiai beavatkozás, akkor multi-diszciplináris megbeszélés javasolt. Amennyiben egy betegnél már aktív onkológiai kezelés semmilyen formája sem jön szóba, akkor is célszerű –már jogi szempontból is- a közös megbeszélés és adminisztráció valamilyen formája.

Az onkoteam bemutatásokon a beteg megjelenése sokszor célszerű, sőt ott, ahol a beteg klinikai állapota igen jelentősen módosíthatja a terápia lehetőségeit (például fej-nyak tumoros betegek esetében) ott a megjelenés mindenképpen javasolt, ugyanakkor, ahol a számos eset megbeszélése mellett a beteg vizsgálata már nem lehetséges (illetve a radiológiai képi információ a döntő), ott a beteg fizikai megjelenése nem kötelező (ld. tüdőgyógyászati vagy idegrendszeri daganatok). A fontos röntgen-, izotóp-, CT-, és MRI képek bemutatása szintén szükségszerű. Amennyiben a beteg nem jelenik meg a vizsgálaton vagy bizonyos vizsgálatokról csak szóbeli közlés áll rendelkezésre, akkor az adatok valósságát illetően a beküldő orvos a felelős.

Hozzátartozó, a beteg és a bizottság beleegyezésével szintén részt vehet a beteg vizsgálatánál, illetve megtudhatja a további orvosi javaslatot.

Onkoteam adatlap: Tartalmazza a beteg személyes adatait, az intézeti azonosító számát, a beküldő orvost illetve osztályt, a fontosabb kórelőzményi adatokat, kísérő betegségeket, az előző onkológiai kezeléseket, illetve az onkológiai-sebészeti beavatkozások formáját, időpontját, a pontos szövettani diagnózist, a fontos, terápiát meghatározó kiegészítő hisztológiai paramétereket, a pontos stádium beosztást, a beteg általános állapotára vonatkozó mérőszámokat (KPS, ECOG, fogyás mértékét %-ban), és az egyéb releváns klinikai, szövettani, biokémiai prognosztikai faktorokat.

A terápiás tervben nem csak a javasolt kezelések típusának, hanem azok kombinációjának és sorrendiségének is szerepelnie kell.

A terápiás terv közös meghatározása után a beteg tájékoztatása céljából pontosan szerepelnie kell a lapon a következő beavatkozást végző szakorvos nevének, megjelenés helyének és idejének. Amennyiben az onkológiai bizottság a beküldő orvoshoz küldi vissza a beteget, akkor a beteg további irányításáért ő a felelős.

A terápiás döntés a résztvevő orvosok közös döntése, amennyiben valaki mindenképpen ellenzi a közös javaslatot, akkor azt akár írásban is jelezheti. Bizonyos esetekben a beteg döntésbe bevonása céljából alternatív javaslatok is szerepelhetnek. Amennyiben ennek orvosi vagy jogi jelentősége van, akkor a döntés indoka is szükségszerűen szerepel a terápiás javaslatban.

A dokumentáció végén szükséges a résztvevő szakorvosok aláírása, és amennyiben a beteg vagy jogi képviselője elutasítja a javasolt kezelési módozatot, akkor erről írásba nyilatkoznia kell. Az aláírt terápiás terv egy példányát a beteg kapja meg, egy lapot pedig a dokumentációhoz kell csatolni. Szintén szükséges a számítógépes archiválás is.

(A számítógépes hálózaton belül külön onkológiai munkacsoport állomások létrehozása történt.)

Az onkológiai munkacsoport döntése a további kivizsgálásért, kezelésért felelős orvos számára kötelező, illetve erősen ajánlott érvényű. Amennyiben a kivizsgálás eredménye jelentősen megváltoztathatja a terápia jellegét, akkor ismételt bemutatás javasolt. Bizonyos jól definiálható körülmények között illetve kezelőorvos saját felelőssége alapján (az onkológus) szakorvos ismételt bemutatás nélkül is felülbírálhatja az onkoteam döntését, azonban ennek pontos okát az orvosi dokumentációnak részletesen kell tartalmaznia, és ehhez a beteg (illetve a jogi képviselő) írásbeli beleegyezése is mindenképpen szükséges, megfelelő betegtájékoztatást követően.

Az egyes klinikai osztályokon összességében természetesen továbbra is az osztályvezető vagy a klinika vezetője felelős a komplex orvosi ellátásért, adott esetben felülbírálási jogkörrel rendelkezik, de ezt szintén dokumentálni célszerű.

A terápiás döntések szakmai háttere, illetve irodalma: Kásler: Onkoterápiás protokollok, mindenkori nemzetközi és hazai szakmai ajánlások, a rendelkezésre álló intézeti protokollok, NCI ajánlások, illetve magyar és idegen nyelvű szakkönyvek, ritka esetekben irodalmi hivatkozások, esettanulmányok, stb.

Az onkoteam-ek egyéb feladatai: Minden betegségcsoporton belül a szakmai irányelveknek és az országos és nemzetközi szakmai protokolloknak megfelelően saját egyetemi, illetve intézeti kezelési protokollt kell kialakítani, megírni, ill. azt folyamatosan karbantartani.

Az onkológiai munkacsoportok működésének fellelhetősége: A működési feltételeknek illetve az egyes munkacsoportok gyűlésének idejét, helyét, tisztségviselőinek nevét a Klinikai Központ Szervezeti és Működési Szabályzatában is rögzíteni kell, illetve szükséges a megjelentetése az Egyetem belső internetes honlapján.

 

Az onkológiai munkacsoportok összetétele
 

ONKOLÓGIAI BIZOTTSÁGI ELNÖK: Dr. Horváth Örs Péter

TITKÁR (KARBANTARTÁSÉRT FELELŐS): Dr. Mangel László

 

AZ ONKOLÓGIAI MUNKACSOPORTOK

1. Emlő onkoteam:

Elnök: Dr. Szalai Gábor (radiológia),

Titkár: Dr. Pavlovics Gábor (sebészet)

Tagok: Dr. Tizedes György, Dr. Kovács Gyula, Dr. Czapf István (sebészet), Dr. Stefanits Klára, Dr. Kövér Erika, Dr. Varga Zsuzsa, Dr. Miszlai Zsuzsanna (kemoterápia), Dr. Mangel László, Dr. Bellyei Szabolcs, Dr. Lőcsei Zoltán (sugárterápia), Dr. Schmidt Erzsébet (nukleáris medicina), Dr. Kálmán Endre (pathológia), Dr. Szubotics Margit (radiológia)

Helyszín, időpont: Radiológiai Klinika, csütörtök, 15:00

2. Gasztrointesztinális és hepatológiai onkoteam:

Elnök: Dr. Kelemen Dezső (sebészet)

Titkár: Dr. Papp András (sebészet)

Tagok: Dr. Battyáni István, Dr. Imre Mariann (radiológia), Dr. Vereczkei András, Dr. Horváth Örs Péter, Dr. Cseke László, Dr. Kalmár Nagy Károly, Dr. Illényi László, Dr. Papp Gábor, Dr. Baracs József (sebészet), Dr. Vincze Áron, Dr. Pakodi Ferenc (belgyógyászat), Dr. Karádi Oszkár, Dr. Varga Zsuzsanna, Dr. Stefanits Klára, Dr. Bércesi Éva (kemoterápia), Dr. Mangel László, Dr. Bellyei Szabolcs, Dr. Lőcsei Zoltán (sugárterápia), Dr. Hegedűs Ivett (pathológia)

Helyszín, időpont: Sebészeti Klinika, kedd, 15:00

3. Onko-neurológiai, idegsebészeti illetve szemészeti onkoteam:

Elnök: Dr. Büki András (idegsebészet)

Titkár: Dr. Horváth Zsolt (idegsebészet)

Tagok: Dr. Dóczi Tamás, Dr. Stefanits János (idegsebészet), Dr. Sebők Ágnes (neurológia), Dr. Mangel László, Dr. Bellyei Szabolcs (sugárterápia és kemoterápia), Dr. Kajtár Béla, Dr. Tornóczky Tamás (patológia), Dr. Kövér Ferenc, Dr. Komáromi Hedvig (radiológia)

Helyszín, időpont: Onkoterápiás Intézet, csütörtök, 16:00

4. Fej-nyak sebészeti (gégészeti és szájsebészeti) onkoteam:

Elnök: Dr. Gerlinger Imre (gégészet)

Titkár: Dr. Szanyi István (gégészet)

Tagok: Dr. Olasz Lajos (szájsebészet), Dr. Móricz Péter, Dr. Járai Tamás, Dr. Burián András (gégészet), Dr. Hámori István (gégészet), Dr. Piski Zalán (gégészet), Dr. Somogyvári Krisztina (gégészet), Dr. Kött Ilona, Dr. Mangel László, Dr. Bellyei Szabolcs, Dr. Boronkai Árpád (sugárterápia és kemoterápia), Dr. Tornóczky Tamás (patológia), Dr. Komáromi Hedvig, Dr. Molnár Krisztián (radiológia)

Helyszín, időpont: Onkoterápiás Intézet, szerda, 13:00

5. Pajzsmirigy és endokrin onkoteam:

Elnök: Dr. Mezősi Emese (endokrinológia)

Titkár: Dr. Karádi Oszkár (kemoterápia)

Tagok: Dr. Zámbó Katalin (nukleáris medicina), Dr. Illényi László (sebészet), Dr. Mangel László (sugárterápia), Dr. Tornóczky Tamás (patológia), Dr. Szalai Gábor (radiológia)

Helyszín, időpont: Sebészeti Klinika, kedd, 15:00 (a sebészeti ill. gasztroenterológiai onkoteam ülésen)

6. Pulmonológiai onkoteam:

Elnök: Dr. Balikó Zoltán (pulmonológia)

Titkár: Dr. Sárosi Vera (pulmonológia)

Tagok: Dr. Csere Tibor, Dr. Boronkai Árpád, Dr. Benkő István (mellkassebészet), Dr. Battyáni István, Dr. Járay Ákos (radiológia), Dr. László Terézia, Dr. Smuk Gábor (patológia)

Helyszín, időpont: I. sz. Belgyógyászati Klinika, Tüdőgyógyászati Részleg, szerda, 13:30

7. Nőgyógyászati onkoteam:

Elnök: Dr. Bódis József (nőgyógyászat)

Titkár: Dr. Gőcze Péter (nőgyógyászat és kemoterápia)

Tagok: Dr. Drozgyik István (nőgyógyászat), Dr. Krommer Károly, Dr. Papp Szilárd, Dr. Mangel László, Dr. Bellyei Szabolcs, Dr. Lőcsei Zoltán (sugárterápia), Dr. Varga Zsuzsanna (kemoterápia), Dr. Kovács Krisztina, Dr. Kálmán Endre (patológia), Dr. Rostás Tamás, Dr. Harmath Zoltán (radiológia)

Helyszín, időpont: Nőgyógyászati Klinika, szerda, 13:00

8. Urológiai onkoteam:

Elnök: Dr. Damásdi Miklós (urológia)

Titkár: Dr. Farkas László (urológia)

Tagok: Dr. Mangel László, Dr. Miszlai Zsuzsanna (kemoterápia), Dr. Lőcsei Zoltán, Dr. Szabó Imre (sugárterápia), Dr. Semjén Dávid, Dr. Pajor László, Dr. Kereskai László (patológia), Dr. Harmath Zoltán, Dr. Imre Mariann (radiológia)

Helyszín, időpont: Onkoterápiás Intézet, hétfő, 15:00 

9. Bőrgyógyászati onkoteam:

Elnök: Dr. Gyulai Rolland (bőrgyógyászat)

Titkár: Dr. Csere Tibor (sugárterápia)

Tagok: Dr. Mangel László, Dr. Szabó Imre (sugárterápia), Dr. Kádár Zsolt (sebészet), Dr. Lengyel Zsuzsa (bőrgyógyászat), Dr. Kálmán Endre (patológia)

Helyszín, időpont: Bőrgyógyászati Klinika, hétfő (páratlan heteken), 13:30

10. Csont-izületi és lágyrész onkoteam:

Elnök: Dr. Than Péter (orthopedia)

Titkár: Dr. Vermes Csaba (orthopedia)

Tagok: Dr. Fónay Valér, Dr. Kuzsner József (ortophedia), Dr. Mangel László, Dr. Bellyei Szabolcs (sugárterápia), Dr. Kövér Erika (kemoterápia), Dr. Kereskai László, Dr. Tornóczky Tamás, Dr. Kajtár Béla (patológia), Dr. Dérczy Katalin (radiológia)

Helyszín, időpont: Onkoterápiás Intézet, csütörtök, 16:00 (a neuro-onkológiai megbeszélés idejében)

11. Gyermek onkoteam:

Elnök: Dr. Ottóffy Gábor (gyermekonkológus)

Titkár: Dr. Benedek Noémi (gyermekgyógyász)

Tagok: Dr. Bíró Ede, Dr. Farkas András, Dr. Juhász Zsolt, Dr. Kardos Dániel, Dr. Oberritter Zsolt, Dr. Pintér András, Dr. Szente József, Dr. Vajda Péter, Dr. Vástyán Attila (gyermeksebészet), Dr. Mangel László, Dr. Lőcsei Zoltán (sugárterápia), Dr. Benedek Noémi, Dr. Csernus Katalin, Dr. Vojcek Ágnes, Dr. Ottóffy Gábor (gyermekonkológia, gyermeksebészet), Dr. Gaál Valéria, Dr. Bíró Zsolt, Dr. Szabó Ilona (gyermekszemészet), Dr. Mohay Gabrilella, Dr. Herbert Zsuzsanna, Dr. Cholnoky Eszter, Dr. Imre Mariann, Dr. Kövér Ferenc(gyermekradiológia), Dr. Hollódy Katalin, Dr. Csábi Györgyi (gyermekneurológia), Dr. Dóczi Tamás, Dr. Büki András, Dr. Horváth Zsolt, Dr. Vető Ferenc (idegsebészet)   

Helyszín, időpont: Gyermekgyógyászati Klinika, kéthetente szerda, 8:00

12. Onkoterápiás onkoteam:

Elnök: Dr. Mangel László

Titkár: Dr. Kövér Erika

Tagok: Dr. Karádi Oszkár, Dr. Bellyei Szabolcs, Dr. Boronkai Árpád, Dr. Faluhelyi Zsolt, Dr. Varga Zsuzsanna, Dr. Bércesi Éva, Dr. Miszlai Zsuzsanna, Dr. Stefanits Klára, Dr. Pécsi Balázs, Dr. Herendi Eszter Adrienne, Dr. Szabó Imre, Dr. Lőcsei Zoltán, Dr. Csikós Ágnes, Dr. Csere Tibor, Dr. Kött Ilona

Helyszín, időpont: Onkoterápiás Intézet, minden héten kedden és csütörtökön, 9:00

13. Palliatív onkoteam:

Elnök: Dr. Csikós Ágnes (palliatív szakorvos)

Titkár: Lukács Miklós (diplomás ápoló)

Tagok: Dr. Mangel László, Dr. Varga Zsuzsanna, Dr. Herendi Eszter Adrienne (onkológia), Dr. Almási Róbert (fájdalomterápia), Dr. Kanizsai Péter (sürgősségi ellátó), Dr. Ottóffy Gábor (gyermekonkológia), Dr. Ferencz Sándor (sebészet), Dr. Hajnal András (pszichiátria), Dr. Damásdi Miklós (urológia), Dr. Háromi István, Dr. Burián András (gégészet), Dr. Szigeti Nóra (belgyógyászat), Dr. Stefanovits Ágnes (szülészet-nőgyógyászat), Dr. Simon Ildikó (tüdőgyógyászat), Dr. Jávor Szaniszló (érsebészet), Dr. Börner Orsolya (traumatológia), Dr. Szalai Eszter (szemészet), Dr. Halda-Kiss Bernadett (reumatológia/immunológia), Forgács-Menyhért Mónika (pszichológus)

Helyszín, időpont: Onkoterápiás Intézet, kéthetente szerda, 15:00

14. Molekuláris Onkoteam 

Elnök: Dr. Tornóczki Tamás

Titkár: Dr. Hadzsiev Kinga

Tagok: Dr. Kajtár Béla (Patológia), Dr. Zima Judit ​(Orvosi genetika), Dr. Mangel László, Dr. Kövér Erika, Dr. Boronkai Árpád, Dr. Bércesi Éva (Klinikai onkológia),  Dr. Ottóffy Gábor, Dr. Vojcek Ágnes (Gyermek-onkológia), Dr. Alizadeh Hussain (Hematológia), Dr. Sárosi Veronika (Pulmonológia), Dr. Lengyel Zsuzsanna (Dermato-onkológia), Dr. Ábrahám Eszter (Központi gyógyszertár) 

Helyszín, időpont: PTE KK Patológiai Intézet, könyvtár, minden hónap első csütörtök délután (15h)

 

HETI BEOSZTÁS

 

Hétfő

Kedd

Szerda

Csütörtök

9-10h

  Onkoterápia Gyermek

Onkoterápia

13-14h

Bőrgyógyászat
 

 

Fej-nyak sebészet

Nőgyógyászat

Pulmonológia

 

14-15h

 

 

 

 

15-16h

Urológia

Gasztrointesztinális
(Pajzsmirigy)

Palliatív

Emlő

Molekuláris
(Patológia) 

16-17h

 

 

 

Idegsebészet
(Orthopedia)

 

Molekuláris munkacsoport