Házirend

Tisztelt Betegünk!

A Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ, mint gyógyító intézmény legfontosabb célkitűzése, hogy a szolgáltatásait igénybe vevő betegek számára magas színvonalú, folyamatosan hozzáférhető és megkülönböztetés nélküli ellátást nyújtson, továbbá kötelességének érzi, hogy a betegek és hozzátartozóik megelégedettségére végezze szakmai munkáját a betegjogok érvényesülésével.

A gyógykezelés során nem csupán a szakemberek a felelősek az eredményes gyógyításért, sokat tehet a gyógyulás érdekében a beteg és hozzátartozója is.

Az együttműködés érdekében, kérjük, ismerkedjen meg a betegeink érdekeit szolgáló házirenddel.

 

I. A BETEG MEGÉRKEZÉSE ÉS INTÉZMÉNYBEN TARTÓZKODÁSA

1. Fekvőbeteg intézményi felvételhez szükséges:

- A beteg azonosításához szükséges személyes iratok (pl. személyazonosító igazolvány/jogosítvány/útlevél, lakcímkártya, TAJ kártya/Európai Egészségbiztosítási Kártya).
- Beutaló, korábbi zárójelentései és vizsgálati leletei.
- Tisztálkodáshoz, étkezéshez használt eszközök (evőeszköz, pohár), egészségügyi papír, ruházat.

2. Felhívjuk betegeink figyelmét, hogy:

- A behozott gyógyszerekről minden esetben köteles a kezelő orvosát tájékoztatni.
- A gyógykezelés alatt szeszesitalt, kábítószert nem fogyaszthat.
- Készpénz, értéktárgyak, az ellátáshoz nem szükséges okmányok behozatalát mellőzze. Személyes értékei elhelyezését a betegfelvételkor, illetve a gyógykezelés során kérheti.
- Állapotának megfelelő diétás étrendet intézményünk mindenkor biztosít. Kérjük, hogy otthonról csak olyan élelmiszert és italt hozzanak, melyet előzőleg a kezelőorvossal vagy a dietetikussal egyeztettek, mert az előírt diéta megszegésével a vizsgálatok eredményeit, valamint gyógyulásának esélyeit is ronthatják. Az otthonról hozott élelmiszert az osztályon elhelyezett hűtőszekrényben becsomagoltan lehet tárolni. A csomagoláson kérjük feltüntetni a beteg nevét, a kórterem és ágyszámát és az élelmiszer hűtőszekrényben való helyezésének dátumát.
- A kórterem, fürdő és WC helyiségek tisztaságára, rendjére fokozottan ügyeljenek, az intézményi felszereléseket, berendezéseket rendeltetésszerűen használják. A fürdőhelyiségek használata miatt mind a kórtermekben, mind a közlekedő helyiségekben bármikor csúszásveszélyes helyzet állhat elő. Kérjük Önöket, hogy amennyiben higiénés hiányosságot vagy csúszásveszélyt észlelnek, ezt munkatársainknak jelezzék.
- Intézményünkben tartózkodása alatt lehetőség van személyes tárgyai használatára, amennyiben ezt állapota, illetve az osztály jellege nem zárja ki. A személyi higiénéhez tartozó személyes tárgyak használatára lehetőséget biztosítunk.
- A betegek saját televíziójukat az osztályvezető orvos engedélyével, egyéb audió eszközöket (pl. rádió, telefon, számítógép) csak fülhallgatóval, illetve fülhallgató nélkül a betegtársak beleegyezésével, azok nyugalmát nem zavarva használhatják.
- Behozott tárgyak műszaki állapotából, illetve üzemeltetéséből adódó esetleges balesetekért, meghibásodásokért, a behozott tárgyak elvesztéséért az intézmény felelősséget nem vállal, ezekért a készülék tulajdonosa a felelős.
- Intézményünk telephelyein „Kegyeleti szoba” található, melynek használata lehetővé teszi, hogy méltó körülmények között búcsúzzanak az elhunyttól.
- Intézményünk területén a kép vagy hangfelvétel készítése tilos! Kivételes esetben írásos kérelem alapján a Klinikai Központ Elnöke engedélyezheti. Az intézményben kezelt beteg a felvételeken csak a személyes, írásban megtett beleegyezése után szerepelhet.
- Intézményünk valamennyi épületében és szabad területén - a kijelölt helyek kivételével - TILOS a dohányzás! A dohányzási tilalom megszegése egészségügyi rendvédelmi bírság kiszabását vonhatja maga után.

3. Betegek számára elérhető komfortszolgáltatások:

- Társalgóban vagy a kórtermekben televízió áll a betegek rendelkezésére, melyet betegtársaik és a gyógyító munka zavarása nélkül nézhetnek.
- Intézményünk területén, több helyen italautomata, ételautomata és büfé áll a betegek rendelkezésére.
- Az osztályokon az élelmiszer tárolására hűtőszekrények állnak rendelkezésre.
- Vallásgyakorlás biztosítása egyéni kérésre. A Janus Pannonius Klinikai Tömbben és az Akác utcai telephelyünkön kápolna található.
- Prémium menü választási lehetőség plusz térítési díj ellenében.

 

II. A BETEGEKET MEGILLETŐ JOGOK GYAKORLÁSÁNAK MÓDJA

A betegek jogait és kötelezettségeit az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV törvény 6. §-27. § szabályozza.

1. Egészségügyi ellátáshoz való jog

Szolgáltatásainkat igénybe vevő valamennyi beteget megillet az állapotának megfelelő, megkülönböztetés-mentes ellátás.

A szabad orvos-, és egészségügyi intézményválasztás joga minden beteget megillet, csakúgy, mint a konzílium kezdeményezés joga.

Amennyiben az egészségügyi szolgáltatások tekintetében várólistára való helyezés válik szükségessé, ennek feltételeiről, igénybevétel módjáról a kezelőorvosa tájékoztatja.

Intézményünkben el nem végezhető ellátás esetén a beteget tájékoztatjuk, hogy az adott ellátást mely egészségügyi szolgáltatónál veheti igénybe.

2. Emberi méltósághoz való jog

Az egészségügyi ellátás során a beteg ember méltóságát tiszteletben tartjuk. Csak a kezelőorvos által a gyógykezeléshez szükségesnek tartott beavatkozásokat végezzük el.

A betegek személyi szabadságát csak kizárólag sürgős szükség esetén, a beteg vagy mások élete, testi épsége, egészsége védelmében korlátozzuk. A korlátozást a kezelőorvos rendeli el.

A betegellátás során bizonyos vizsgálatoknál, beavatkozásoknál elengedhetetlen a ruházat eltávolítása, de ez esetben csak a vizsgálatban, beavatkozásban résztvevő egészségügyi személyzet van jelen, a lehetőségekhez mérten biztosítjuk az elkülönítést.

Sürgős szükség esetén, 3 év alatti gyermeknél, továbbá eszméletlen, zavart tudatú, kommunikációra képtelen betegnél minden esetben karszalagos azonosítást alkalmazunk, egyéb esetben a használat önkéntes.

3. Kapcsolattartás joga

Az intézményben tartózkodás ideje alatt a kapcsolattartás jogát betegtársai jogainak tiszteletben tartásával és a betegellátás zavartalanságának biztosításával gyakorolhatja.

A betegek hozzátartozóikkal a kapcsolatot látogatási időben személyesen, azon túl telefonon tarthatják.

A betegek nyugalma érdekében kérjük, hogy a mobil telefonhívásokat betegtársaik zavarása nélkül szíveskedjenek lebonyolítani.

A súlyos állapotban lévő beteg kérheti, hogy hozzátartozója (1 fő) az ellátás alatt mellette tartózkodjon, erre vonatkozó kérését a kezelőorvosnak jeleznie kell. A benntartózkodás alatt a hozzátartozó köteles a betegtársak jogait tiszteletben tartani és a betegellátó osztály munkarendjéhez alkalmazkodni.

A kiskorú betegnek joga van arra, hogy szülője, törvényes képviselője, illetőleg az általa vagy törvényes képviselője által megjelölt személy mellette tartózkodjon.

A szülő nőnek lehetőséget biztosítunk arra, hogy az általa megjelölt személy a vajúdása és a szülése alatt folyamatosan vele legyen az intézmény által rendelkezésre bocsátott védőruházat és egyéb védőfelszerelések használata mellett oly formában, hogy az ellátó személyzet munkáját ne zavarja.

A szülést követően a gyermekgyógyász és a szülész szakorvos megítélése alapján a szülő nő, illetve az újszülött egészségi állapotának figyelembevételével az anya kérheti, hogy az újszülöttjével egy helyiségben helyezzék el. Ez esetben a rooming in rendszer működési és higiénés rendjét köteles betartani.

Egyházi személlyel való kapcsolattartásra, vallásgyakorlásra – igény szerint – lehetőséget biztosítunk.

Betegek látogatásának rendje

A betegek nyugalmának és a betegellátási tevékenységek, kezelések, vizsgálatok, vizitek zavartalan kivitelezésének biztosítása érdekében intézményünkben a beteget a hozzátartozók általában 9-19 óra között látogathatják, az ettől való eltérést az egyes betegellátó egységek házirendje szabályozza.

A kórteremben, egy időben a betegnél lehetőség szerint csak két látogató tartózkodjon.

Vizsgálatok és vizitek ideje alatt kérjük, hogy a betegek tartózkodjanak a kórteremben. Amennyiben átmeneti időre az osztályt elhagyják, szíveskedjenek azt az ápolóval közölni.

Vizsgálatok, kezelések, betegellátási munkák végzése alatt látogatók nem tartózkodhatnak a kórteremben.

Szakmai indok esetén, intézményünkben teljes vagy részleges látogatási tilalom rendelhető el. A 18 év alatti látogatókra vonatkozó szabályokat az egyes betegellátó egységek házirendje tartalmazza.

4. Intézmény elhagyásának joga

Amennyiben a beteg állapota és gyógykezelése jellege lehetővé teszi, időlegesen elhagyhatja az intézményt, ennek módjáról kezelőorvosától tájékozódhat. Ha a beteg orvosi javaslat ellenére az intézményt el kívánja hagyni, ezt a szándékát a kezelőorvosával közölni szükséges és aláírásával igazolja a saját felelősségére történő távozást.

5. Tájékoztatáshoz való jog

Intézményünkben az egyéniesített formájú, teljes körű és folyamatos tájékoztatást a beteg kezelőorvosa vagy az ügyeletes orvos adja, amely kiterjed a beteg egészségügyi állapotára és annak változására, az ellátási folyamatra és annak várható kimenetelére, a javasolt eljárásokra.

Lehetősége van a betegnek felvételkor és az ellátás alatt rendelkezni arról, hogy a gyógykezelés tényéről másnak, illetve meghatározott személyeknek az intézmény tájékoztatást ne adjon.

6. Önrendelkezéshez való jog

Az önrendelkezési jog értelmében a cselekvőképes beteg maga dönt az egészségügyi beavatkozások elvégzéséről és az egészségügyi ellátás igénybevételéről, azonban jogosult közokiratban vagy teljes bizonyító erejű magánokiratban megnevezni azt a cselekvőképes személyt, aki helyette a beleegyezés/visszautasítás jogát gyakorolja.

Invazív (testüregbe hatoló) beavatkozások elvégzése előtt a kezelőorvos felkeresi a beteget és részletes szóbeli és írásbeli tájékoztatást ad a beavatkozásról, annak lehetséges szövődményeiről, tervezett időpontjáról, az elmaradás kockázatáról, az alternatív megoldásról.

Csak olyan beavatkozás végezhető el, melyhez a beteg előzetes tájékoztatás alapján hozzájárult. Mások életét vagy testi épségét veszélyeztető helyzet vagy a beteg közvetlen életveszélyes állapota esetén a beavatkozás a beteg beleegyezése nélkül is elvégezhető.

7. Ellátás visszautasításához való jog

A beteget megilleti az ellátás visszautasításának a joga, kivéve, ha annak elmaradása mások életét vagy testi épségét veszélyeztetné. Azon ellátásokat, amelyeknek az elmaradása esetén egészségi állapotában várhatóan súlyos vagy maradandó egészségkárosodás következik be, a beteg közokiratban, teljes bizonyító erejű magánokiratban vagy írásképtelensége esetén 2 tanú előtt szóban utasíthat vissza. A betegnek jogában áll a tervezett beavatkozásokat visszautasítani, ez esetben gyógyulása kimenetelével kapcsolatosan az ellátó személyzetet felelősség nem terheli.

Amennyiben rendelkezik az önrendelkezési – visszautasítási jogát érintő jognyilatkozattal, kérjük, azt felvételkor jelezze!

8. Egészségügyi dokumentáció megismerésének joga

A beteg a kezelőorvos megkeresése mellett az intézményi benntartózkodás alatt és után is betekinthet saját dokumentációjába. Amennyiben másolatot kíván kérni a dokumentációból, azt térítés ellenében megteheti. A betekintésre és a másolatkérésre intézményünk egészségügyi adatvédelmi tisztviselőjénél van lehetőség. A beteg felhatalmazhat más személyt, aki helyette ezeket a jogokat gyakorolja.

9. Orvosi titoktartáshoz való jog

Minden a beteg kezelése, ellátása során tudomásunkra jutott tény, adat orvosi titoknak minősül, azt bizalmasan kezeljük. A titoktartás alól csak jogszabály és a beteg adhat felmentést. Amennyiben úgy érzi, sérült a titoktartáshoz való joga, panasszal élhet.

Felhívjuk figyelmét arra, hogy a PTE Klinikai Központ, egyetemi egészségügyi szolgáltató és e miatt nem kell beleegyezését kérni, ahhoz, hogy az ellátása során az egészségügyi képzésben részt vevő hallgatók, tanulók is jelen legyenek. Önnek azonban lehetősége van ezt megtiltani.

10. A panaszkivizsgáláshoz való jog

A beteg, illetve törvényes képviselője jogosult az egészségügyi ellátással kapcsolatban, az egészségügyi szolgáltatónál (Klinikai Központ), illetve fenntartójánál (Emberi Erőforrások Minisztériuma - EMMI) panaszt tenni. A panaszjog gyakorlása nem érinti a betegnek azon jogát, hogy a külön jogszabályokban meghatározottak szerint - a panasz kivizsgálása érdekében - a betegjogi, ellátottjogi és gyermekjogi képviselőt foglalkoztató szervhez és más szervekhez forduljon.

Betegeink, illetve a törvényes képviselőik orvosi kezeléssel, ellátással kapcsolatos panaszaikkal közvetlenül a klinikaigazgatót, ápolással kapcsolatos észrevételeikkel, az ápolásszakmai igazgatóhelyettest is felkereshetik.

Amennyiben panasza az egységnél nem nyer orvoslást, panaszát közvetlenül a Klinikai Központ Elnökének is jelezheti személyesen vagy írásban. Bejelentését megteheti továbbá a fenntartónál (EMMI), a betegjogi képviselőnél, az egészségügyi államigazgatási szervnél (EMMI), illetve az illetékes szakmai kamaránál (Magyar Orvosi Kamara, Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara).

A betegjogi képviselő neve, fogadó ideje és elérhetőségei intézményünk valamennyi, betegek által látogatott helyén kifüggesztésre került.

intézményünk betegjogi képviselője:  Dr. Szendy Erzsébet
elérhetőségei:                                     telefon: +36 20 489 95 33
                                                          levélcím: 7624 Pécs, Ferencesek utcája 22.
                                                          e-mail cím: erzsebet.szendy@ijb.emmi.gov.hu

 

III. A BETEG KÖTELEZETTSÉGEI

- Házirendben foglaltak betartása
- Más beteg jogainak tiszteletben tartása
- Az egészségügyi dolgozók törvényben foglalt jogainak szem előtt tartása
- Az osztály napirendjének betartása
- Az intézmény tisztaságának és csendjének megőrzése
- Az intézmény felszerelésének, berendezéseinek rendeltetésszerű használata
- Az egészségügyi dolgozókkal köteles képességei és ismeretei szerint együttműködni:
- a kórisme megállapításához korábbi betegségeiről, gyógykezeléséről, gyógyszer vagy gyógyhatású készítmény szedéséről a kezelő orvost tájékoztatni,
- esetleges fertőző betegség tényéről tájékoztatást adni,
- a gyógykezeléssel kapcsolatban kapott rendelkezéseket betartani,
- a személyes adatait hitelt érdemlően igazolni,
- az egészségügyi ellátást érintő korábban tett jognyilatkozatról tájékoztatást adni,

- jogszabály és az intézmény térítési szabályzata által előírt térítési díjat megfizetni.

 

IV. BETEG ELBOCSÁTÁSA

A beteg elbocsátás előtt köteles a rendelkezésre bocsátott intézményi ruhákat, tárgyakat a klinika ápolójának átadni. Az elbocsátás napján csak a reggeli étkezést tudjuk biztosítani. A fekvőbeteg ellátásának befejezése után minden beteg zárójelentést kap.

Tájékoztatjuk, hogy az egészségügyi szolgáltatások az egészségi állapot által indokolt mértékben és ideig vehetők igénybe.

 

V. HATÁLYBALÉPÉS

A házirend 2018. június 1. napjától hatályos.

 

Dr. Sebestyén Andor sk.
elnök